KREMIK NAUTIC CENTER d.o.o.

Zagreb, Gundulićeva ulica 50

OIB: 73628214485
OPĆI UVJETI 

 

Opći uvjeti društva KREMIK NAUTIC CENTER d.o.o. (”KNC”) primjenjuju se na:

  • sve korisnike usluga društva Kremik nautic center d.o.o (”Naručitelj radova”);
  • ugovorne kooperante KNC-a;
  • sve koji se zateknu na prostoru KNC-a.

 

Ulaskom na prostor KNC-a, fizička ili pravna osoba potvrđuje da je pročitala, razumjela i prihvatila ove Opće uvjete.

Opći uvjeti primjenjuju se na sve usluge KNC-a i čine sastavni dio ponude odnosno narudžbe, osim u slučaju kada je njihova primjena izričito isključena.

Radi izbjegavanja svake sumnje, pojam Naručitelj radova uključuje naručitelja radova, korisnika usluge i/ili kupca, kako je u konkretnoj situaciji primjenjivo.PONUDA ILI NARUDŽBA

Članak 1.

 

Ponuda ili narudžba za izvršenje radova popravka plovila odnosno drugih usluge koje pruža  KNC kako su navedeni u primjenjivom cjeniku KNC-a (”Usluge’‘) moraju biti u pisanom obliku. 

Naručitelj radova mora biti ovlašten za naručivanje Usluga, a KNC ima pravo tražiti potvrdu takve ovlasti tj. dokaz o vlasništvu plovila ili punomoć vlasnika.

Potpisivanjem ponude ili narudžbe Naručitelj radova potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio ove Opće uvjete. Smatra se da je ugovor za pružanje Usluga sklopljen prihvatom ponude ili potpisom narudžbe od strane Naručitelja radova. Radi otklanjanja sumnje, pisanim oblikom smatra se prihvat e-mailom, potpis prihvata na ponudi ili narudžbi, ili bilo koji drugi vjerodostojni pisani ili elektronički prihvat ponude.

U slučaju da ne postoji pisani prihvat ponude, KNC nije dužan započeti s izvršenjem Usluge niti je odgovoran za neizvršenje Usluge ili bilo kakve druge posljedice koja Naručitelju radova nastane uslijed nepostojanja pisanog prihvata ponude. 

U slučaju narudžbe Usluga veće vrijednosti odnosno radova čija vrijednost premašuje iznos od 10.000 EUR,  Naručitelj radova je dužan uplatiti polog u iznosu od 30% od ukupnog iznosa Usluge, osim ako je izričito ugovoreno drugačije u pisanom obliku (”Polog”). KNC pridržava pravo da u pojedinačnim slučajevima gdje je vrijednost Usluge manja od 10.000 EUR, isključivo prema vlastitoj procijeni, zatraži uplatu primjerenog Pologa.  

Naručitelj radova je dužan KNC-u za potrebe izrade ponude dostaviti svu dokumentaciju o plovilu potrebnu za izvršenje Usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve potrebne podatke o plovilu i njegovim karakteristikama, kao i točne upute i druge podatke  potrebne za ispravno i uredno izvršenje Usluge, te snosi svu odgovornost za nepravilnu, nepotpunu, nejasnu, kontradiktornu ili zakašnjelu narudžbu odnosno izvršenje Usluge uzrokovanu nepravovremenom, netočnom i/ili nepotpunom dostavom dokumentacije i informacija.  

 

Članak 2.

 

Prilikom narudžbi Usluga manipulacije plovilom, kao što su dizanje, spuštanje, pranje podvodnog dijela plovila i sl., Naručitelj radova je dužan dostaviti:

  • vjerodostojnu tehničku dokumentaciju za sigurno izvođenje naručenih Usluga, posebice podatke iz kojih je vidljiva pozicija traka za dizanje te podaci o mjestima na koja se smještaju oslonci i/ili potpore;
  • informaciju ukoliko je na plovilu aplicirana folija;
  • informaciju o opremi na podvodnom dijelu i točne podatke o položaju iste;
  • informaciju o eventualnom nedostatku ili anomaliji na plovilu, a zbog čega bi moglo doći do oštećenja na plovilu i/ili opremi na njemu;
  • sve druge informacije koje od njega zatraži KNC radi izvršenja Usluge.

Ukoliko Naručitelj radova ne dostavi točne i potpune informacije iz prethodnog stavka, KNC ne odgovara za oštećenja koja na plovilu i/ili na njegovoj opremi nastanu za vrijeme izvođenja i/ili pružanja usluga manipulacija plovilom.

Za izvođenje radnji manipulacije plovilom čiji je građevni materijal drvo ili njegove inačice i plovilom na koje je aplicirana folija, svu odgovornost za nastala oštećenja isključivo snosi Naručitelj radova, neovisno o dostavi dokumentacije i/ili informacija iz stavka 1. ovog članka.

KNC ne odgovara za deformacije trupa ili podvodnih dijelova opreme, neovisno o vrsti materijala trupa i opreme, kod izvođenja radnje manipulacije plovilom, osim ako oštećenje nije posljedica grube nepažnje ili namjere KNC-a, utvrđene od strane nadležnog suda.

 

Članak 3.

 

Ako KNC u bilo kojem trenutku nije u mogućnosti izvršiti Usluge ili ako je vjerojatno da se Usluge ne mogu izvršiti zbog bilo kojeg događaja koji nije uzrokovan krivnjom ili grubom nepažnjom KNC-a, KNC je ovlašten prekinuti pružanje Usluga. Ako je moguće, KNC će isporučiti obavljene Usluge ili dio Usluga Naručitelju radova na mjestu koje KNC smatra prikladnim i sigurnim te će se u tom trenutku Usluge smatrati isporučenima čime prestaje bila kakva daljnja obveza KNC-a na ispunjenje naručenih Usluga.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ako je Usluga djelomično izvršena, KNC će imati pravo na  proporcionalni dio naknade utvrđene ponudom, kao i na naknadu troškova nastalih uslijed događaja navedenih u stavku 1. ovog članka. 

PLAĆANJE

 

Članak 4.

 

KNC ima pravo na naknadu za izvršenje Usluga, kao i na naknadu troškova nastalih tijekom izvršenja Usluga. Naknada troškova odnosi se i obuhvaća bilo koje troškove koji bi mogli nastati tijekom obavljanja Usluga, npr. kupnja dodatnih rezervnih dijelova i sl.

Naknada će biti navedena u ponudi. Ponude i narudžbe bez ugovorene naknade naplaćivat će se prema važećem cjeniku KNC-a.

Sve naknade izražene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost, a ne uključuju bilo koji drugi porez, carinu ili naknadu određenu pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske koju je dužan snositi Naručitelj radova. 

KNC ima pravo zatražiti od Naručitelja radova povrat troškova odmah po njihovom nastanku tijekom obavljanja Usluga. Naručitelj radova će, na zahtjev KNC-a, pravodobno predujmiti KNC-u troškove potrebne za izvršenje Usluga. U suprotnom, KNC je ovlašten prekinuti pružanje Usluga dok se takvi troškovi ne podmire, te se oslobađa bilo kakve odgovornosti proizašle uslijed prekida izvršenja Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na , dužnost očuvanja ili zaštite Naručiteljevih dobara.

KNC neće započeti s izvršenjem Usluga prije uplate Pologa kada se isti primjenjuje, osim ako nije drukčije ugovoreno. 

Po dovršetku Usluge KNC će Naručitelju radova izdati račun s rokom dospijeća od 3 dana od dana izdavanja. Iznimno, dospijeće plaćanja naknade i ostalih troškova može biti dogovoreno drugačije u ponudi. 

Oprema instalirana na plovilu ostaje u vlasništvu KNC-a do potpunog podmirenja računa.

KNC nema obvezu vratiti plovilo ukoliko Naručitelj radova nije u cijelosti podmirio račun ili bilo koji iznos koji je dužan u bilo kojem trenutku KNC-u prema ponudi ili na drugi način.

Ako Naručitelj radova ne plati ukupno dogovorenu naknadu ili Polog, KNC je ovlašten prema vlastitom nahođenju:

  • obustaviti izvršenje Usluge ili isporuke Usluge ili/i raskinuti ugovor;
  • obračunati zakonske zatezne kamate na sve nepodmirene dospjele iznose.

KNC ima pravo zadržanja (retencije) a plovilu i opremi za sva nepodmirena potraživanja. Radi ostvarenja prava zadržanja na plovilu, KNC ima pravo tehničkim sredstvima zadržati plovilo na morskom vezu u marini „Kremik“ bez suglasnosti vlasnika ili korisnika plovila, ako se plovilo nalazi na morskom vezu u marini „Kremik“, odnosno ne spustiti ga sa suhog veza, ako se radi popravka nalazi na suhom vezu.PREUZIMANJE/ISPORUKA

 

Članak 5.

 

Naručitelj radova je dužan o vlastitom trošku plovilo dovesti u marinu „Kremik“, Primošten, Splitska 22-24 („Marina“) radi izvršenja Usluge, osim ako se Naručitelj radova i KNC ne dogovore drugačije. Naručitelj radova će predati plovilo u skladu s primopredajnim protokolom koji je na snazi u marini „Kremik“. 

Naručitelj radova je dužan snositi trošak veza dok se plovilo radi izvršenja Usluge nalazi na vezu u Marini. Vez se naplaćuje na recepciji Marine prema službenom cjeniku.

Naručitelj radova sam snosi troškove prijevoza plovila u drugu marinu, ukoliko to bude potrebno.

 

Članak 6.

 

KNC će po izvršenoj Usluzi, a nakon potpunog podmirenja računa, predati Naručitelju radova plovilo u posjed u skladu s primopredajnim protokolom koji je na snazi u Marini. JAMSTVO

 

Članak 7.

 

Jamstvo na izvedene radove pripreme motora (pogonskog ili pomoćnog) te elemenata propulzije za sezonu ili poslije zimskog perioda, ako nije drugačije ugovoreno, iznosi mjesec dana od dovršetka Usluga.

Jamstvo za sve ostale Usluge, ukoliko nije drugačije ugovoreno, iznosi 3 mjeseca.

Jamstvo na ugrađeni materijal, dijelove i opremu daje se prema uvjetima proizvođača.

KNC ne daje jamstvo na radove izvedene sa materijalom Naručitelja radova.
REKLAMACIJE

 

Članak 8.

 

Prigovore na ispostavljeni račun i/ili uslugu, uz navođenje imena, prezimena i adrese, Naručitelj radova je dužan pisano podnijeti u roku od 8 dana od primitka računa i/ili od preuzimanja plovila e-mailom na: info@kremik-nautic-center.hr ili poštom na adresu: Kremik Nautic Center d.o.o., Gundulićeva ulica 50, 10000 Zagreb. KNC će na prigovor odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja. U slučaju opravdanog prigovora, Naručitelj radova ima pravo na korekciju usluge bez dodatnih potraživanja od strane KNC-a. Reklamacije izvan navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. 

U slučaju prihvaćene reklamacije od strane KNC-a, KNC nije u obvezi nadoknaditi Naručitelju radova izgubljenu dobit, ili vrijeme, ili osigurati zamjensko plovilo.

Rješavanje reklamacija moguće je isključivo u KNC-u. U slučaju rješavanja reklamacija na drugom mjestu, Naručitelj radova je u obvezi snositi sve pripadajuće troškove manipulacije i smještaja plovila te troškove dolaska servisera na mjesto popravka.

Smatrat će se da Naručitelj radova nema reklamaciju odnosno prigovor na izvršene Usluge ukoliko je plovilom napustio Marinu. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

Članak 9.KNC će prilikom izvršavanja Usluge postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika.

KNC odgovara za štetu, samo ako je ista nastala kao posljedica krajnje nepažnje ili namjere od strane KNC-a ili djelatnika KNC-a, ako je to utvrđeno odlukom nadležnog suda.

 

KNC neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh odnosno nemogućnost u pružanju Usluge u cijelosti ili u dijelu, ako je ono spriječeno ili odgođeno radnjom ili okolnostima izvan kontrole KNC-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na višu silu, eksploziju, poplavu, oluju, požar, nesreću, sušu; zakonodavstvo, ograničenja, propise, zakone, zabrane ili mjere bilo koje vrste od strane vlade, zakonodavnog tijela ili lokalne vlasti; rata ili prijetnje ratom, sabotaže, pobune, građanskih nemira ili rekvizicija; nestanka struje ili kvara motora; lockouta, štrajka ili druge mjere koje su poduzeli zaposlenici ili treća strana u očekivanju radnog spora; kašnjenja u plaćanju bilo kakvih naknada ili isplata od strane Naručitelja; i poteškoće i/ili nemogućnost nabave materijala/radne snage.

KNC nije odgovoran za bilo koju štetu koja može proizaći iz  zapisnika nadležnih tijela, nalaza vještaka, zahtjeva osiguravatelja ili oštećenika. 

U slučaju radnji KNC-a ili radnika KNC-a prilikom štetnog događaja u cilju smanjenja posljedica nastalog štetnog događaja, KNC ili radnici KNC-a poduzimati će mjere sprečavanja štetnog događaja u okviru objektivnih mogućnosti i vještina prema vlastitoj prosudbi bez rizika za zdravlje i život osoba koje sudjeluju u poduzimanju tih mjera, pri čemu KNC ni na koji način ne jamči da će biti u mogućnosti spriječiti bilo nastanak, bilo širenje štetnog događaja.

KNC ima ugovoreno osiguranje odgovornosti od djelatnosti i prema trećim osobama kod osiguravajućeg društva.

U slučajevima požara ili potonuća, KNC nema obvezu niti mogućnost utvrđivati ima li na ugroženim plovilima prisutnih osoba.

 

Članak 10.KNC neće snositi nikakvu odgovornost u pogledu  nedostataka Usluga koji su se mogli opaziti uobičajenim pregledom ako Naručitelj radova propusti pisanim putem obavijestiti KNC o svim pronađenim nedostacima na način i u rokovima određenima člankom 8. ovih Općih uvjeta.

KNC neće biti odgovoran za bilo kakve nedostatke Usluga ili rezervnih dijelova ako je kvar nastao (i) zbog pogrešnog rukovanja ili neispravnog rada, (ii) više sile, (iii) istrošenosti zbog prekomjerne upotrebe mehaničkih i/ili elektroničkih predmeta, ili (iv) izvanrednih mehaničkih, kemijskih ili atmosferskih utjecaja.

Odgovornost KNC-a će u svakom slučaju biti ograničena iznosom Usluga koje je Naručitelj radova platio ili stvarnom štetom koju je Naručitelj radova pretrpio, ovisno o tome koji je iznos manji.

 

Članak 11.

 

Naručitelj radova je isključivo odgovoran za stanje elektro instalacija na plovilu i štete koje bi bile eventualno uzrokovane kabelom spojenim s elektro instalacijom KNC-a.

Naručitelj radova odnosno vlasnik plovila dužan je obeštetiti KNC i/ili treću osobu za sve štete prouzročene njegovim plovilom, a koje su nastale kao posljedica nepridržavanja ovih Općih uvjeta te lošeg ili neispravnog održavanja plovila ili opreme.

Naručitelj radova će obeštetiti, braniti i zaštititi KNC (uključujući upravu, zaposlenike, izvođače i druge pružatelje usluga) od i protiv svih potraživanja, zahtjeva, tužbi, šteta, odgovornosti, gubitaka, troškova i izdataka, uključujući odvjetničke naknade, uzrokovane zbog, ili u vezi s, ili koje proizlaze izravno ili neizravno iz obavljanja bilo kojih Usluga zbog kršenja jamstava, zastupanja, ugovora i obveza od strane Naručitelja radova, osim ako su predmetna potraživanja uzrokovana zbog namjere ili krajnje nepažnje KNC-a.

 

Članak 12.
Pravna ili fizička osoba koja prouzroči štetu na plovilima, automobilima i opremi KNC-a ili trećih osoba, dužna je obeštetiti KNC ili treću osobu za svu nastalu štetu.


KOOPERANTI

 

Članak 13.

 

U KNC-u nije dozvoljeno obavljanje nikakvih djelatnosti vanjskih kooperanta koji nemaju zaključen ugovor o poslovnoj suradnji s KNC-om („Ugovor“) odnosno u slučaju da ne postoji Ugovor, kojima KNC nije izdao dozvolu za rad („Dozvola“). Međusobna prava i obveze KNC-a i kooperanata uredit će se Ugovorom i/ili Dozvolom.
KRETANJE OSOBA I VOZILA

 

Članak 14.

 

Prostor KNC-a nije pješačka zona. Kretanje osoba po prostoru KNC-a je na vlastitu odgovornost. Roditelji odgovaraju za svoju djecu. Maloljetna djeca moraju biti pod nadzorom roditelja.

Naručitelj radova odnosno vlasnik plovila garantira i snosi odgovornost za sve one osobe koje borave ili će dolaziti na plovilo dok se ono nalazi u KNC-u.

Kretanje po površinama plovila dok se ono nalazi na kopnu je na vlastitu odgovornost.

Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na zaposlenike KNC-a.

 

Članak 15.

 

U području KNC-a zabranjeno je zadržavanje i parkiranje vozila.

Maksimalna dozvoljena brzina kretanja vozila je 10 km/h. Kretanje vozilom na području KNC-a vrši se na vlastitu odgovornost.

Dozvoljen je ulaz vozilima za ukrcaj i iskrcaj odnosno dostavu. Dozvolom ulaska vozila za ukrcaj ili iskrcaj te dostavu, KNC ne preuzima odgovornost za eventualnu nastalu štetu na vozilima.INFORMACIJE

 

Članak 16.

 

Sve tehničke ili druge informacije sadržane u oglasima, prodajnim brošurama i tehničkim brošurama dane su samo u informativne svrhe i nisu dio ugovora, osim ako nije izričito drukčije dogovoreno u pisanom obliku.Članak 17.

 

Potpisom naloga odnosno narudžbe, Kooperant i Naručitelj radova daje privolu KNC-u da isti može obrađivati njegove osobne podatke u svrhu unaprjeđenja usluga i u marketinške svrhe.  Naručitelj radova i Kooperant privolu može povući u svakom trenutku slanjem obavijesti na e-mail adresu: info@kremik-nautic-center.hr, te može tražiti ispravak evidentiranih podataka putem iste adrese.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Svi Naručitelji radova i Kooperanti  KNC-a dužni su se pridržavati „Pravilnika o redu u Luci“ Marine i ovih Općih uvjeta.Članak 19.

 

KNC zadržava pravo izmjene odredaba Općih uvjeta o čemu će Naručitelji radova i Kooperanti biti pravovremeno obaviješteni.

 

Članak 20.

 

Svaka obavijest dana prema ovim Općim uvjetima smatrat će se valjano dostavljenom ako je osobno uručena, poslana e-poštom ili preporučenom poštom na registriranu adresu ili drugu adresu koju je naveo primatelj. U slučaju dva neuspješna pokušaja dostave, obavijest se smatra uredno dostavljenom nakon 5. dana od drugog pokušaja dostave.

 

Članak 21.

 

Za ove Opće uvjete i ugovor mjerodavno je hrvatsko pravo. Za sve sporove koji proizađu iz i/ili u vezi ovih Općih uvjeta i/ili bilo kojeg osnova između KNC-a i Naručitelja radova isključivo je nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

 

Članak 22.

 

Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju bilo kojeg nesuglasja ili odstupanja u tekstu Općih uvjeta na hrvatskom jeziku i prijevoda na druge jezike, prevladavat će tekst Općih uvjeta na hrvatskom jeziku. KNC ne odgovara za možebitna odstupanja u tekstu Općih uvjeta na hrvatskom jeziku i prijevoda na druge jezike, kao i za eventualne tiskarske pogreške.

 

Članak 23.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 1. prosinca 2022. godine. 

 

Kremik Nautic Center d.o.o.

 

Kornél Bodnár, direktor